Pictures and Pixels - Photographic Art and Beyond
National Salon 2016

Viewpoint

Balázs Sprenc

PHOTOGRAPHER

Balázs Sprenc

Balázs Telek

PHOTOGRAPHER

Balázs Telek

Bea Kolozsi

PHOTOGRAPHER

Bea Kolozsi

Bence Bakonyi

PHOTOGRAPHER

Bence Bakonyi

Demeter Balla

PHOTOGRAPHER

Demeter Balla

Dr László Lajos

PHOTOGRAPHER

Dr László Lajos

Enikő Gábor

PHOTOGRAPHER

Enikő Gábor

Ferenc Kálmándy Pap

PHOTOGRAPHER

Ferenc Kálmándy Pap

Gergely Szatmári DLA

PHOTOGRAPHER

Gergely Szatmári DLA

György Boros

PHOTOGRAPHER

György Boros

György Gáti

PHOTOGRAPHER

György Gáti

Gábor Erdős

PHOTOGRAPHER

Gábor Erdős

Gábor Kerekes

PHOTOGRAPHER

Gábor Kerekes

Gábor Kosmály

PHOTOGRAPHER

Gábor Kosmály

Gábor Sióréti

PHOTOGRAPHER

Gábor Sióréti

Gáspár Kéri

PHOTOGRAPHER

Gáspár Kéri

Gáspár Riskó

PHOTOGRAPHER

Gáspár Riskó

Illés Sarkantyu

PHOTOGRAPHER

Illés Sarkantyu

Imre Bécsi

PHOTOGRAPHER

Imre Bécsi

Imre Drégely

PHOTOGRAPHER

Imre Drégely

István Fazekas

PHOTOGRAPHER

István Fazekas

Jenő Eugène Detvay

PHOTOGRAPHER

Jenő Eugène Detvay

Julianna Nyíri

PHOTOGRAPHER

Julianna Nyíri

József Hajdú

PHOTOGRAPHER, MUSEOLOGIST

József Hajdú

Károly Hemző

PHOTOGRAPHER

Károly Hemző

Lehel Fuchs

PHOTOGRAPHER, CINEMATOGRAPHER

Lehel Fuchs

László Haris

PHOTOGRAPHER

László Haris

László Zsolt Bordos

3D MAPPING ARTIST, LIGHTARTIST

László Zsolt Bordos

Magdi Vékás

PHOTOGRAPHER

Magdi Vékás

Péter Herendi

PHOTOGRAPHER

Péter Herendi

Szabolcs Barakonyi

PHOTOGRAPHER

Szabolcs Barakonyi

Szilvia Mucsy

PHOTOGRAPHER

Szilvia Mucsy

Sándor Újvári

PHOTOGRAPHER

Sándor Újvári

T. Tamás Dezső

PHOTOGRAPHER

T. Tamás Dezső

Tamás Féner

PHOTOG RAPHER, NEWSPAPER EDITOR, EDUCATOR

Tamás Féner

Tamás Hossala

PHOTOGRAPHER

Tamás Hossala

Zoltán Gaál

PRESS PHOTOGRAPHER

Zoltán Gaál

Zsolt Péter Barta

PHOTOGRAPHER

Zsolt Péter Barta

Zsuzsanna Kemenesi PhD

ASSOCIATE PROFESSOR, COMMUNICATION MANAGER

Zsuzsanna Kemenesi PhD

Ádám Urbán

PHOTOGRAPHER

Ádám Urbán

Ági Vedres

PHOTOGRAPHER

Ági Vedres

Ágnes Szél

ARCHITECT, PHOTOGRAPHER

Ágnes Szél

Ákos Czigány

PHOTOGRAPHER

Ákos Czigány

Éva Keleti

ART AND PRESS PHOTOGRAPHER

Éva Keleti